28.06.2013

Вчера, 27.06.2013 г., бе подписан договор № 84/27.06.2013 г. между община Костинброд и „Финанс одит” ДЗЗД за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

 

18.06.2013

Обмяна на опит на община Костинброд с община Бяла Слатина по проект „Воден цикъл”
На 14.06.2013 г. бе организирано посещение в община Бяла Слатина във връзка с обмяна на опит по проект „Воден цикъл”.

На визитата присъстваха: представители от звено за изпълнение на проекта – гр. Костинброд, представители от звено „Обществен контрол” – гр. Костинброд, кметът на община Костинброд – Милен Димитров, заместник-кметовете на община Костинброд – Трайко Младенов и Димитър Петров, представители на пожарната, полицията, училищата, детските градини, общинския съвет – гр. Костинброд, звено за изпълнение на проекта – гр. Бяла Слатина, кметът на община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, представители на община Бяла Слатина и представители от външно-техническата помощ, отговаряща за изпълнението на проекта за гр. Костинброд.   пълен текст

 

30.04.2013

Днес, 30.04.2013 г., в община Костинброд беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд”, с втора обособена позиция:
Инженеринг „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” – Етап II, с избран изпълнител – „Костинброд Конструкшън Груп 99”

Днес, 30.04.2013 г., в община Костинброд беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на община Костинброд при управлението на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта – с избрания изпълнител „АРКонсулт” ДЗЗД.

 

24.04.2013

Днес, 24.04.2013г., в община Костинброд беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет  „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” и Етап II – Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд".

Това е първият от четирите договора за реализиране на  „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” и Етап II – Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд"

  

Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд”

Община Костинброд е разположена на северозапад от гр. София, в непосредствена близост до столицата. На югоизток граничи със Столичната община, на юг – с общ. Божурище, на запад – с общини Сливница и Драгоман, на северозапад – с община Годеч и на североизток – с община Своге.  Гр. Костинброд е разположен в западната част на България, край р. Блато, на 16 км северозападно от София. Разположен е на жп гара по линията София-гара Драгоман-Белград.

Община Костинброд попада във водосбора на р.Белица и р.Блато, като двете реки се смесват при моста на пътя София – Лом, а след това р.Блато при Курило се влива в р.Искър. Изворна област на двете реки е Сливнишката свита на предпланините на Стара планина. Реките са с предимно снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено пролетно пълноводие през м.април-м.май и два минимума – зимен и летен. Водите на р.Блато се използват за задоволяване на различни нужди – в промишлеността и селското стопанство за напояване. В поречието й са изградени редица хидротехнически съоръжения, които съществено нарушават оттока й.

Водоснабдяване

Община Костинброд не е богата на водни ресурси. Водоснабдяването се осъществява посредством каптажи и тръбни кладенци, като най-големият от тях е разположен в Опицвет / каптаж “Блато” с годишен обем 1500 хил. м³/.

Населените места в общината се водоснабдяват общо от 15 броя водоизточници с общ годишен обем 2152 хил. м³.  Водоснабдителната мрежа е добре развита, но в лошо техническо състояние. Водните количества за град Костинброд са недостатъчни, напорните резервоари са амортизирани, външната и вътрешна водопроводни мрежи-също.

Водопроводната мрежа е изградена, но е много стара и със сериозни загуби на питейна вода. Честите аварии, наличието на високи подпочвени води крият и риск от попадане във водопроводната мрежа на води с непитейни качества, което крие риск за здравето на хората. Това обуславя необходимостта от изготвянето на проект за реконструкция и модернизация на водоснабдяването на гр.Костинброд. Подмяната, реконструкцията и модернизация на вътрешната и външна водопроводна мрежа са наложителни, за да се спре пилеенето на питейна вода и за да се подобри възможността за контрол при използването и от населението и промишлеността.

Канализация

Степента на изграденост на канализационната мрежа в град Костинброд е около  60% от общата дължина на уличната мрежата на града. Изградената канализация е около 50 км, от които въведена в експлоатация са около 5 км. Останалата част от канализационната мрежа е изпълнена по стопански начин и не е въведена в експлоатация. Канализационната мрежа е в лошо състояние и зауства отпадъчните води в различни посоки към реките, което затруднява събирането й в колектори. Канализационната мрежа е смесена и отвежда отпадъчните води посредством отделни колектори, които се заустват в р.Блато и р.Белица, приток на р. Блато. Състоянието на силно замърсяване на двете реки и високия риск за здравето на населението предопределят необходимостта от изготвянето на нов проект за модернизиране на съществуващата канализационна мрежа. Някои от предприятията заустват наднормено замърсените си води директно в приемниците. Отпадъчните води от промишлеността и населението на гр.Костинброд са предизвикали замърсяване на р. Блато, приток на р. Искър, вливаща се в р. Дунав.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

В град Костинброд няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води.

Поради тези причини, изграждането на ПСОВ – гр.Костинброд попада сред мерките за подобряване качеството на водите в реките в България като част от Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалентни жители. Съгласно плана за развитие на община Костинброд се предвижда изграждане на ПСОВ с цел подобряване на екологичното състояние на водоприемника р. Блато и р. Белица в района на гр. Костинброд.

Предмет на настоящото проектно предложение е изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд”. Целта на проекта е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Костинброд. Да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

В програмата на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места са обхванати 430 агломерации, за които е необходимо изграждането на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в определени срокове. Директивата цели опазването на повърхностните водни обекти на сушата и крайбрежните води като регулира събирането, третирането и заустването на отпадъчните води. Община Костинброд попада в обхвата  й и следва да спазва нейните изисквания. С изготвяне на проекта за реконструкция на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.

Общата дължина на водоснабдителната мрежа на гр. Костинброд към момента е около 66 км. По-голямата част от мрежата е изградена от етернитови тръби, които са доказано канцерогенни и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми сред населението. Водопроводните сградни отклонения в града са от поцинковани тръби. Експлоатационният срок на тези тръби отдавна е изтекъл. Те са морално остарели. Множеството и чести аварии водят до сериозни загуби на питейна вода. Към настоящия момент съществуващата водопроводна мрежа на града не отговаря и на действащата нормативна база. За подобряване на водоснабдяването е необходимо привеждането в добро техническо състояние на водопроводната мрежа.

Изградената до момента канализационна мрежа на гр.Костинброд е от смесен тип (съвместно отвеждане на битови и дъждовни води). Общата дължина на изградената до момента канализация възлиза на около 50 км. Това представлява около 60- 70 % от общата дължина на уличната мрежата на града. Град Костинброд е с незадоволително изградена канализационна система, която не отговаря на изискванията за опазване на околната среда и за бъдещото развитие на туризма и рекреацията в града и общината. С изключение на централната част, в останалите квартали на града няма ясно обособени главни колектори, мрежата е разсредоточена, много канализационни клонове заустват на различни места по преминаващите през зоните реки – Блато, Белица и Бара Метилявица. По мрежата няма изградени дъждопреливници и други съоръжения. Това налага като приоритетна задача на общинското ръководство да се изготви и финансира проект за реконструкция на канализационните мрежи и пречиствателно съоръжение и да се осъществи тяхното изграждане.

Основен проблем в гр.Костинброд е липсата на пречиствателна станция за замърсени и отпадни води, както и необходимостта от доизграждане на канализацията. Целта е изграждане на една модерна пречиствателна станция, която ще пречиства битовите отпадъчни води от гр.Костинброд до изискванията на приемника – р.Блато.

Общата социално-икономическа цел на проекта за изграждане на ПСОВ и доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа за отпадни води, е както подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда в града, така и развитие на екологичната инфраструктура. Целта е свързана с изпълнението на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, целящи подобряването на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие в региона.

Настоящото проектно предложение предлага за финансиране доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 43.81 км: от които рехабилитация на главни канализационни колектори – общо 4.21 км, новоизградени (удължени) канализационни  главни колектори – общо 8.99 км, рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 21.43 км, новоизградена второстепенна канализационна мрежа – общо 9.18 км, изграждане на нови сградни канализационни отклонения – 930 бр. – 6.51 км и рехабилитация на съществуващи сградни канализациони отклонения – 2170 бр. – 15.19 км.

Реализирането на настоящото проектно предложение ще даде възможност присъединеността на населението към канализационната мрежа да достигне реалните 80 %. Течовете и инфилтрацията на външни води в канализационната мрежа ще спаднат до допустимия минимум. Това ще подобри жизнените условия за населението и ще увеличи привлекателността на гр. Костинброд, което е предпоставка за неговото развитие. Предприетите мерки ще гарантират опазване на околната среда и ще намалят опасността от замърсяване на водоснабдяващите община Костинброд подземни източници и от разпространение на зарази.

Инвестиционните мерки за третиране на отпадъчните води целят, чрез доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна система да се увеличи броя на свързаните домакинства на 80 %, да се намалят течовете и инфилтрацията и да се осигури екологосъобразно пречистване на отпадъчните води в новоизградена модерна пречиствателна станция за отпадни води в съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води.

Настоящото проектно предложение обхваща изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с обща дължина 40.84 км, от които рехабилитация на главни водопроводи – общо 10.18 км,  рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа – общо 30.66 км, и рехабилитация на съществуващи сградни водопроводни отклонения – 3100 бр. – 21.70км.

С предвидените инвестиционни мерки ще се постигне намаляване на загубите на питейна вода, ще се осигури снабдяване на населението с много добро по качество и количество питейна вода и силно ще се ограничи загубата във водопроводната система.

Повишената ефективност на водоснабдителната система на града ще допринесе за опазване на водните ресурси – главна цел на политиката в сектор „Води” и на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Като няколко стратегически цели могат да се обособят следните:

– да се подобри екологичната обстановка на градската среда, условията на бит и отдих на населението;

– да се подобри ефективността при използване на водния ресурс;

– да се подобрят качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители;

– да се намалят разходите на енергия и разходи по поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа.

Реализацията на инвестиционните мерки по проекта ще гарантира изпълнението на заложените в проектното предложение социално-икономически цели:

 • осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води, ограничаване на риска от попадане на замърсители в подземните източници, водоснабдяващи община Костинброд;
 • увеличаване свързаността на населението в гр. Костинброд до 80 % към канализационната мрежа;
 • подобряване ефективността на В и К системата в гр. Костинброд – намаляване на авариите и ремонтните разходи за тяхното отстраняване; ограничаване на дискомфорта, причиняван на населението при непланирано разрушаване на пътната инфраструктура вследствие на повреди във водопроводната и канализационна мрежи;
 • оптимизиране управлението на водния сектор и съхранение на водните ресурси– намаляване загубите на питейна вода по водопроводната мрежа;
 • подобряване качествените показатели на питейната вода и осигуряване на безаварийно водоподаване на жителите на гр. Костинброд;
 • спад на инфилтрацията във водопроводната мрежа и ограничаване на практиката за заустване на битово-фекални води в септични ями;
 • подобряване на градската среда и жизнените условия на населението, намаляване на здравните рискове и опасности от разпространение на зарази;
 • подобряване екологичното състояние на гр. Костинброд и района около него, което е предпоставка за неговото социално-икономическо развитие и подобряване благосъстоянието на населението;
 • постигане на съответствие с действащите европейско и българско законодателства за околната среда и в частност критериите, заложени в Директивите за питейната вода и Директивите за пречистване на градските отпадъчни води.

Целта е изграждане на една модерна пречиствателна станция , която ще пречиства битовите отпадъчни води от гр.Костинброд до изискванията на приемника – р. Блато. С реализирането на проекта ще се подобри и качеството на водите на р.Белица, където тя се влива.

По настоящият проект се предвижда удълбочаване на речните корита на р. Блато и р.Белица, включващо понижаване на дъното на р. Блато и нейния приток р. Белица в землището на града, с което се цели осигуряване на гравитачно/самоизливно заустване на дъждоотливни тръби на преливници в съответния водоприемник.

Общата дължина е както следва:

 • Удълбочаване на р. Блато с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни води в нея преди вливането на р. Белица – 1650м.
 • Удълбочаване на р. Белица с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни води в нея – 4150м.
 • Удълбочаване на р. Блато с цел осигуряване на заустване на дъждоотливни води в нея след вливането на р. Белица – 1170м.

С реализацията на проекта за града ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 91/271/ЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места от 2003 г., Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.), Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивалентни жители в Република България, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г., Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България от 2004 г.

Проектът ще намали отрицателното въздействие  върху околната среда, причинено от заустването на недостатъчно пречистени отпадъчни води.

Планираното в проекта третиране на отпадъците генерирани при пречистване на замърсените води, допринася за изпълнение изискванията на Директива 91/271/ЕИО, съгласно която трябва да бъде насърчено рециклирането на утайките от пречистването на отпадъчните води и постепенно да бъде премахнато заустването им в повърхностни води. Изграждането и поддръжката на канализационните системи ще се извърши по най-напреднали технологични методи, които ще осигурят оптимизация на разходите, отнасящи се до обема и характеристиките на градските отпадъчни води, предотвратяване на течовете, ограничаване на замърсяването на водите в приемниците.