28.09.2015
Обобщена информация за изпълнението на проекта и изпълнителите

 

21.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от Комисията, назначена със Заповед № 1181/28.12.2012 г. на Кмета на община Костинброд за разглеждане и оценка на оферти в в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ с две обособени позиции, публикувана в регистъра на АОП с №00035-2012-0007 и с номер в Официален вестник на Европейския съюз № ОВ/S 347405-2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ с две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Инженеринг „Изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ – Етап І и обособена позиция № 2 „Инженеринг „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“ – Етап ІІ., публикувана в регистъра на АОП с №00035-2012-0007 и с номер в Официален вестник на Европейския съюз № ОВ/S 347405-2012 и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка ще се осъществи на 26 февруари 2013г. от 08:00 часа в Малък салон на Народно читалище „Иван Вазов 1947“ на адрес: гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1. На отварянето на ценовите предложения право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Председател комисия: Даниела Димитрова
съгласно Заповед № 1181/28.12.2012 г. на Кмета на община Костинброд

 

05.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

от Комисията, назначена със Заповед № 1070/30.11.2012 г. на Кмета на община Костинброд със задача: разглеждане, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“ – Етап I Инженеринг „Изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд“  и Етап II Инженеринг „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“ по ОПОС 2007-2013г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задълженията по чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложение на участниците в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“ – Етап I Инженеринг „Изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд“  и Етап II Инженеринг „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“ по ОПОС 2007-2013г.”, публикувана в регистъра на АОП с уникален № 00035 -2012-0006 ще се осъществи на 08 февруари 2013 г. от 10:00 часа в Малък салон на Народно читалище "Иван Вазов 1947", гр. Костинброд, пл. "Иван Вазов" № 1. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в откритата процедура или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.  

С уважение,
Председател на комисия по Заповед № 1070/30.11.2012 г.

Анита Златкова

 

25.01.2013
Публична покана
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели във връзка с управление на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“

с подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9011499.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели във връзка с управление на “Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № РД-05-33/25.01.2013г. на Кмета на община Костинброд) (.docx)

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-33 гр. Костинброд, 25.01.2013г.(.doc)

Образци и приложения(.rar)

Публична покана(.fed)

 

20.11.2012
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд“

Документация (.rar архив)

Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по  възлагане на обществена поръчка  за извършване на текущ одит

20.12.2012
Подадени оферти по 00035 2012 0009

28.06.2013
Обявления и договор

31.10.2014
Плащане по договор

29.12.2014
Допълнително споразумение към договор

19.10.2015
Информация за изпълнението на договор
Информация по преписка

 

15.11.2012
Във връзка: провеждане на открита процедура по ЗОП с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00035-2012-0007, открита с Решение № 914/30.10.2012 г. и предмет ”Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I
  • Обособена позиция 2: Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап II

Относно: Решение № 986/13.11.2012 г. за промяна и техническа редакция.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С Решение за промяна № 986/13.11.2012 г., възложителят – кмета на община Костинброд, на основание чл.27а, ал.3 от ЗОП, след осъществен вътрешно административен контрол е направил промени в документацията на обявената открита процедура по ЗОП с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00035-2012-0007, свързани с осигуряване на законосъобразност на процедурата и са неразделна част от Утвърдената документация и Обявлението на обществената поръчка.

Решението и Техническата редакция в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I
  • Обособена позиция 2: Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап II. са публикувани и достъпни на адреса на Възложителя и на Адреса на профила на купувача: www.kostinbrod.bg, в раздела на обществената поръчка и публикациите за „Интегриран проект – Воден цикъл” – www.waterproject.kostinbrod.bg/

С уважение:
Милен Димитров

Кмет на община Костинброд

 

20.11.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Костинброд при управлението на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта“

Документация (.rar архив)

08.01.2013
Подадени оферти за 0035 2012 0010 ВТП

Доклад за законосъобразност по чл 19 ал 2 т. 22 от ЗОП за  0035 2012 0010 ВТП

30.04.2013
Обявления и договор

Хронология на събития – 06.08.2014г.

Хронология на събития – 03.10.2014г.

Хронология на събития – 05.01.2015г.

16.09.2015
Информация за извършени плащания

16.09.2015
Информация за изпълнение на договор
Информация за изпълнение на договор .fed

 

30.10.2012
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I 
  • Обособена позиция 2: Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап II 

С подробна информация за поръчката и изискванията към кандидатите са публикувани в регистъра на обществените поръчки на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер на поръчката (ID) 00035-2012-0007.

гр. Костинброд, 2012 год.

ДОКУМЕНТАЦИЯ(.rar архив)

Идеен проект(.rar архив)

Решение за промяна и техническа редакция(.rar архив)

23.11.2012
Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по откритата процедура

13.12.2012
Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по откритата процедура

15.12.2012
Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с документацията по откритата процедура

23.05.2013
Обявления и договори

31.10.2014
Плащания по договори

28.11.2014
Плащания по договори

13.12.2014
Плащания по договори

17.12.2014
Плащания по договори

19.02.2015
Плащания по договори

12.05.2015
Информация за извършените плащания, съгласно чл. 22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП по договор №69/ 17.05.2013г.с изпълнител "Аква Пауър Инженеринг"ДЗЗД по Проект""Интегриран проект  за изграждане на ПСОВ гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр.Костинброд"

05.08.2015
Информация за извършените плащания

14.09.2015
Информация за изпълнение на договор – I обособена позиция
Информация за изпълнение на договор – I обособена позиция.fed

Информация за изпълнение на договор – II обособена позиция
Информация за изпълнение на договор – II обособена позиция.fed

 

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 23.06.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 25.07.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД –  20.08.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 03.09.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 29.09.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 01.10.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 20.10.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 12.12.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 16.01.2015г.

Хронология на събития – обособена позиция 1 – "Аква пауър Инженеринг" ДЗЗД – 26.01.2015г.

 

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД – 06.08.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД – 11.08.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД – 12.09.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД – 11.11.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД – 19.11.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД –  11.12.2014г.

Хронология на събития – обособена позиция 2 – "Костинброд Конструкшън Груп 99" ДЗЗД –  13.12.2014г.

 

13.05.2014
Финансова корекция

Жалба до Върховен административен съд на Република България

Уведомление за финансова корекция с изх. номер № 08-00-1479/11.04.2014 на УО на ОПОС

Уведомление за регистрирана нередност ОПОС/ 14/КФ/175 с изх. номер № 08-00-1479/12.04.2014 на УО на ОПОС

Уведомление с допълнителна информация за финансова корекция с изх. номер № 08-00-1479/08.05.2014 на УО на ОПОС

 

17.06.2014
Отменена финансова корекция

Закрита нередност – ОПОС/14/КФ/175

Уважена жалба с допълнителни мотиви по финансова корекция и отменена финансова корекция

 

19.10.2012
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” и Етап II – Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я – .rar архив (съдържание: файлове – .pdf)

Съобщение – отговори на постъпили запитвания във връзка с откритата процедура

30.11.2012
Подадени оферти по 00035 2012 0006

Публикация в ДВ на ЕС за 00035 2012 0006

Доклад за законосъобразност по чл 19 ал 2 т. 22 от ЗОП за 00035 2012 0006

26.04.2013
Обявления и договори

31.10.2014
Плащания по договори

17.12.2014
Плащания по договори

Хронология на събития – "НТСС/Т7 Консулт" ОЗЗД – 23.06.2014г.

Хронология на събития – "НТСС/Т7 Консулт" ОЗЗД – 06.08.2014г.

Хронология на събития – "НТСС/Т7 Консулт" ОЗЗД – 19.11.2014г.

Хронология на събития – "НТСС/Т7 Консулт" ОЗЗД – 11.12.2014г.

Хронология на събития – "НТСС/Т7 Консулт" ОЗЗД – 13.12.2014г.

16.09.2015
Информация за извършени плащания

16.09.2015
Информация за изпълнение на договор
Информация за изпълнение на договор.fed
Информация по преписка